שירותי סיעוד מתקדמים
 לוטן שירותי סיעוד והשמת עובדים זרים 
סניף קריות 
סניף חיפה 
חפש
 
מקרים נוספים בהם ניתן לבקש היתר להעסיק עובד זר למתן טיפול סיעודי

בקשה של מטופל שמתקיימות אצלו הנסיבות המפורטות להלן תועבר לוועדה מקצועית אשר תמליץ בפני הממונה אם בנסיבות העניין יש
מקום להתיר העסקת עובד זר.

מטופל הנמנה על מקרים אלו חייב לצרף לבקשתו אישורים לגבי מצבו הרפואי, מידת תלותו בזולת לצורך ביצוע יום-יום ו/או הצורך בהשגחה במשך רוב שעות היום, אשר יועברו לעיון הוועדה:

א. מטופל שצבר בין 2.5 נקודות ל-4 נקודות ADL במבחן תלות ובנוסך לכך מתקיימת אצלו אחת מהנסיבות הנוספות הבאות:
- הוא גר עם נכה נוסף במשפחה.
- הוא נכה עם פיגור שכלי הגר עם הורה מעל גיל 70.
- הוא הורה ל-3 ילדים מתחת לגיל 16.
- הוא חולה במחלה ממאירת או מחלה קשה, ודרושה לו השגחה במשך רוב שעות היום.

ב. מטופל בעל מידה רבה של תלות בזולת לביצוע פעולות יום-יום שהוכר כנכה עבודה או כנכה פעולות איבה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

ג. מטופל הנמצא בטיפול אגף השיקום של משרד הביטחון ונכה צה"ל אשר לא מימש זכאות לליווי שנקבעה לו על ידי משרד הביטחון (בנוסף למסמכים הרפואיים, יש לצרף אישורים ממשרד הביטחון והסבר לגבי אי מימוש הזכאות).
יודגש כי מתן היתר במקרים אלו הינו בכפוף לשיקול דעת הגורמים המוסמכים.