שירותי סיעוד מתקדמים
 לוטן שירותי סיעוד והשמת עובדים זרים 
סניף קריות 
סניף חיפה 
חפש
 
מטופל שאינו שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן) יוכל לקבל היתר להעסיק עובד זר באם הוא עונה על התנאים להלן המתייחסים לקבוצת גילו:

אתנאי זכאות לאישה מגיל 62 ולגבר מגיל 67:
המטופל צבר 4.5 נקודות ADL, או 4 נקודות ADL בתוספת ניקוד בודד, במבחן תלות שנעשה במסגרת תביעה לגמלת סיעוד שהוגשה למוסד לביטוח לאומי (מטופל בקבוצת הגיל דלעיל, אשר אינו בטיפול המוסד לביטוח לאומי מחמת גובה הכנסתו רשאי להזמין מבחן תלות על חשבונו באמצעות האגודה למען שירותי בריאות הציבור טל. 02-6727174-5).

בתנאי זכאות לאישה בגיל 18-62 וגבר בגיל 18-67: 
למטופל נקבעה זכאות לקצבת שירותים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי (מי שתביעתו לקצבת שירותים מיוחדים נדחתה מחמת גובה הכנסתו או משום שבחר בקצבת ניידות, ראשי לבקש "חידוש דיון" בעניינו במוסד לביטוח לאומי לצורך הבקשה להיתר להעסיק עובד זר.

גתנאי זכאות לקטין:
לקטין נקבעה זכאות לקצבת ילד נכה מאת המוסד לביטוח לאומי, והוא אינו נמצא במסגרת חינוכית/טיפולית במשך כ-8 שעות ביום (קטין הזכאי לקצבת ילד נכה כאמור, הזקוק למטפל צמוד כתנאי להימצאותו במסגרת חינוכית, ימציא אישור על כך לצורך הדיון בבקשתו).

מקרים נוספים בהם ניתן לבקש היתר להעסיק עובד זר למתן טיפול סיעודי-
בקשה של מטופל שמתקיימות אצלו הנסיבות המפורטות להלן תועבר לוועדה מקצועית אשר תמליץ בפני הממונה אם בנסיבות העניין יש מקום להתיר העסקת עובד זר.
מטופל הנמנה על מקרים אלו חייב לצרף לבקשתו אישורים לגבי מצבו הרפואי, מידת תלותו בזולת לצורך ביצוע יום-יום ו/או הצורך בהשגחה במשך רוב שעות היום, אשר יועברו לעיון הוועדה:

א. מטופל שצבר בין 2.5 נקודות ל-4 נקודות ADL במבחן תלות ובנוסך לכך מתקיימת אצלו אחת מהנסיבות הנוספות הבאות:
הוא גר עם נכה נוסף במשפחה.
הוא נכה עם פיגור שכלי הגר עם הורה מעל גיל 70.
הוא הורה ל-3 ילדים מתחת לגיל 16.
הוא חולה במחלה ממאירת או מחלה קשה, ודרושה לו השגחה במשך רוב שעות היום.

ב. מטופל בעל מידה רבה של תלות בזולת לביצוע פעולות יום-יום שהוכר כנכה עבודה או כנכה פעולות איבה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

ג. מטופל הנמצא בטיפול אגף השיקום של משרד הביטחון ונכה צה"ל אשר לא מימש זכאות לליווי שנקבעה לו על ידי משרד הביטחון (בנוסף למסמכים הרפואיים, יש לצרף אישורים ממשרד הביטחון והסבר לגבי אי מימוש הזכאות).
יודגש כי מתן היתר במקרים אלו הינו בכפוף לשיקול דעת הגורמים המוסמכים.
 
 

את הבקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי יש לשלוח על צירופיה לכתובת הבאה:
יחידת הסמך ל עובדים זרים ענף הסיעוד  
רח’ בן יהודה 34, ירושלים,
טל. 02-6229819 , 02-6229819  .
 
מענה טלפוני (רב-קווי) בטל1-700-706-800  

לא ניתן לשלוח בקשות באמצעות פקס.
יש לשלוח אישורים מקוריים/מאומתים ע"י עו"ד או רו"ח בלבד.
יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בכתב ברור.הבקשה וההתחייבות ייחתמו על ידי המטופל, אך כאשר המטופל אינו מסוגל למלא חובות כמעסיק של עובד זר, בן משפחתו יחתום כ"מעסיק".

 
לבקשה מצורפים שלושה טפסים:

טופס א’- בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים.
טופס ב’ - התחייבות מעסיק.
טופס ג’ - הצהרת ויתור על סודיות רפואית.
6. 
יש לצרף לכל בקשה את המסמכים הבאים:
אישור על תשלום אגרת בקשה בסך 250 ש"ח (נכון לחודש יולי 2004).
צילום ת"ז + נספח של המטופל (ושל "מעסיק", במקרה והמטופל אינו מסוגל למלא את
חובותיו כמעסיק של עובד זר.

באם המטופל הינו חסוי, יש לצרף אישור על אפוטרופסות.

במידה וברשות המבקש אישור על זכאות לגמלת סיעוד או לקצבת שר"מ מאת המוסד לביטוח לאומי, ניתן לצרפם לבקשה, אך אין בכך חובה. בדיקת הזכאות מול המוסד לביטוח לאומי נעשית ישירות על ידי יחידת הסמך.

החלטת יחידת הסמך תישלח אליך בדואר. באם יוחלט כי הינך זכאי להעסיק עובד זר יהא עליך לפנות עם אישור היחידה אל משרדי מינהל האוכלוסין בקרבת מקום מגוריך לצורך הסדרת אשרת עבודה לעובד הזר שברצונך להעסיק. קיים איסור להעסיק עובד זר ללא אישור מראש ובכתב מאת מינהל האוכלוסין!
אנו בחברת לוטן – עו"ז מספקים שירותי סיעוד בחיפה ובצפון. אנו נלווה אותך באופן אישי בכל שלב ושלב ונטפל בך במסירות עד להגעתו של העובד הזר ואף לאחריו.
הינך מוזמן ליצור עימנו קשר ואנו נזמינך לפגישה אישית.